Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması

 

PİMA ALARM SİSTEMLERİ OLARAK MÜŞTERİLERİMİZİN GİZLİLİĞİNE SAYGI DUYUYOR VE ÖNEM VERİYORUZ.

        

    Şirketimiz (Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş) ile çalışan/işveren ve ticari ilişkilerimiz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, PİMA’nın koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kanun gereğince PİMA kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve yapısal imkânları kullanarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. PİMA size hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki kuruluşlarla paylaşabilmektedir:

 • Satın aldığınız ve kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili çözüm ortaklarımız
 • Acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğiniz yetkili merciler
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları
 • Sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar

 

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmemiz, PİMA web sitesi, çağrı merkezimiz aracılığı ile her türlü ürün ve hizmetlerimizin yasal çerçevede size sunulabilmesi amacıyla toplanır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKAMIZ

            Kişisel verileriniz Kanun’un belirlediği sınırlar çerçevesinde ve Kanun’a uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esasları, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesi,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesi,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi

 

Kişisel verileriniz Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmek ile beraber işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde veya kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrarsanız şirketimize başvurma haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş merkez (Anıttepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 137/1 Maltepe Çankaya/ANKARA) adresine aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, ıslak imzalı halini TC kimlik fotokopisi ile noterde tasdik ettirip posta yolu ile ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş’ye daha önce bildirilen ve Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili detaylı aydınlatma metinlerine ve başvuru formuna aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz:

 

PİMA GÜVENLİK HİZMETLERİ

 KVKK- MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

          7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK””) Usul Ve Esasları Uyarınca; Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin;

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve süresince, bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde güncel halini koruyarak,
 • Depolanabileceğini, kaydedilebileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

                      Müşteri olarak bugüne kadarki ve-veya ilerleyen süreçlerde işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgisi: Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası,

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, ulaşmak için yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi, faks bilgisi

Finansal Bilgi: Kredi kartı, banka bilgileri,

Diğer Veri: Güvenlik sistemi kullanım bilgileri

 

İŞLEME AMAÇLARI

                      Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Şirket’in meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;

 • Şirket’in servis verdiği ürün ve güvenlik çözümlerinin gerekliliklerini sağlayabilmesi
 • Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi, sunduğu güvenlik çözümlerinin kalitesini arttırması ve ekonomik varlığını geliştirebilmesi,
 • Satın alma tercihleri ve gelişen güvenlik çözümlerinin analizi gibi işlerin yürütümünü sağlayabilmek için iletişime geçilmesi,
 • İhtiyaca binaen, yeni ürün ve güvenlik çözümleri çerçevesinde pazarlama faaliyetleri de dâhil olmak üzere güvenlik çözümlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve gereksinimlerin karşılanması,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

MÜŞTERİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Pima Güvenlik Hizmetleri olarak yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, adli ve idari birimler, kolluk kuvvetleri, tarafınıza sunulan güvenlik çözümlerinin ifası için anlaşma sağlanmış olan yurtiçi ve yurtdışı iş ortakları, ihtilaf durumları için hukuk servisleri, tahsili gecikmiş alacakların satışı ve devri amacıyla alacağın temlik edildiği durumlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler ile paylaşılabilmektir.

 

KVKK’NIN 11’İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK 11’inci maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

 

Ayrıca, Pima’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Pima’dan talep edebilirsiniz.

Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen şekilde ücret alınabilir.

            Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu (site adresi eklenecek, ilgili sayfanın) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Başvuru Hakkının İstisnaları

            KVK Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

 

            KVK Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2’inci fıkrası gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş.

İletişim Linki: https://pima.com.tr/tr/iletisim

Adres: Anıttepe Mahallesi GMK Bulvarı 122/6 Maltepe Çankaya/ANKARA

E-posta: info@pima.com.tr

Telefon: 0312  444 3 911

PİMA GÜVENLİK HİZMETLERİ ALARM VE BİLİŞİM SAN. TİC. A.Ş
 
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
 

1. GİRİŞ

1.1 Amaç

            Bu politikanın amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (Kanun) dayalı olarak çıkarılmış olan ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de 28.10.2017 tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 5’inci ve 6’ıncı maddeleri gereği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin Yönetmelik’te belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri sorumlusu Pima Güvenlik Hizmetleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş (“Pima Güvenlik Hizmetleri”) tarafından uygulanacak kurallar ile rol ve sorumlulukları belirlemektir.

 

1.2 Kapsam

            İşbu Politika, Kanun’da belirtildiği şekilde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin işlendiği sistemlerde yer alan kişisel verileri kapsamaktadır. Politikada aksi belirtilmedikçe kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler birlikte “Kişisel Veriler” olarak adlandırılacaktır.

 

1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi Elektronik

Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen Pima çalışanlarını, çalışan adaylarını, iş ortaklarını, müşterilerini ve üçüncü kişileri ifade eder.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen: Kişisel verileri işleyen Vizyon Havacılık’ı ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. (Vizyon Havacılık)

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

2. TAAHHÜT VE BEYANLAR

            İstisna ile muaf tutulmadıkça yönetmelik uyarınca Pima Güvenlik Hizmetleri, sicile kayıt yükümlülüğü olan bir veri sorumlusudur. Bünyesinde tutmakta olduğu kişisel verileri, Kanun’a ve Yönetmelik’e uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

a)  Pima Güvenlik Hizmetleri, Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan: “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için kişisel veri işleme, kişisel verileri sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleme ve gerektiği süre kadar muhafaza etme” ilkelere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Pima Güvenlik Hizmetleri, işbu Politika’yı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

c) Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri saklarken, silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, Kanun’un 12’inci maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara ve Politika’ya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Pima Güvenlik Hizmetleri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

 

3. KAYIT ORTAMLARI

            Pima Güvenlik Hizmetleri, işbu Politika ile kişisel veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki kişisel verileri Politika’nın kapsamına dâhil etmeyi kabul eder.

a) Pima Güvenlik Hizmetleri adına kayıtlı bilgisayarlar ve sunucular

b) Ağ cihazları

c) Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri

d) Bulut sistemleri

e) Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları

f) Kâğıt

g) Mikro fiş

h) Yazıcı, parmak izi okuyucu gibi çevre birimler

i) Manyetik bantlar

j) Optik diskler

k) Flash hafızalar

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

            Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri, ilgilinin açık rızası ile veya Kanun’da yazılı durumlarda ilgilinin açık rızası bulunmaksızın, mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca, Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak saklar.

            Özel nitelikli kişisel verilerin ise kural olarak ilgilinin açık rızası bulunmaksızın saklanması veya diğer herhangi bir şekilde işlenmesi mümkün olmamakla beraber Kanun’da sayılan haller ve süreçlerde işlenmesi söz konusudur.

            Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine (mevzuatta bir engel olmaması halinde) veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyulur.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

            Aşağıda belirtilen şekilde bir ihlal olması halinde Pima Güvenlik Hizmetleri gerekli işlemleri başlatacaktır. Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Kişisel verilerin imhasını gerektiren sebepler aşağıda belirtilmiştir:

 

5.1. Kanuna Aykırılık

            Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri Kanun’da belirtildiği şekle aykırı olarak saklamayacağını ve/veya diğer herhangi bir şekilde işlemeyeceğini, değişen mevzuat doğrultusunda saklanması hukuka aykırı hale gelen verileri Kanun, Yönetmelik, KVKK kararları ve işbu Politika hükümlerine uygun şekilde imha edeceğini taahhüt eder.

 

5.2. Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması

            Pima Güvenlik Hizmetleri, veri işleme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu çalışanları ile paylaşır. Çalışanlar, veri işleme şartlarının ortadan kalkması halinde veri işlemeye devam edemez. Pima Güvenlik Hizmetleri, Yönetmelik’te de belirtildiği üzere aşağıda listelenen durumlarda veri işleme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:

a) Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması,

b) Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçersiz olması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

c) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,

d) Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,

e) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

f) İlgili kişinin, veri işleme faaliyetini gerektiren hallerin ortadan kalkmasının akabinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talebiyle veri sorumlusuna yapmış olduğu başvurunun veri sorumlusu tarafından kabulü,

g) Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

h) Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami süre geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

            Kişisel verilerin imhası, üç farklı şekilde sağlanabilir. Bunlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

            Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Pima Güvenlik Hizmetleri, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve Yönetmelik’te düzenlenmiş hallerin ortaya çıkması halinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler veya yok eder.

 

6.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

            Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

            Yok etme işlemi, Pima Güvenlik Hizmetleri ‘nin verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır. Yok etme işlemi ile bu veriler, tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirilmektedir. Bu işlemler sırasında Pima Güvenlik Hizmetleri çalışanları ve ilgili departmanlar KVKK Çalışma Grubu’na yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise Pima Güvenlik Hizmetleri gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

 

6.3 Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

            Anonim hale getirme işlemi, Pima Güvenlik Hizmetleri’nin kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA VE İMHASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

7.1 Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

            Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurulur. Kişisel verilere yalnızca yetkili çalışanlar erişebilmektedir. Yetkili çalışanların dahi erişemeyeceği kişisel veriler, anahtar ve şifre yöntemleri ile korunmaktadır. Pima Güvenlik Hizmetleri, çalıştığı üçüncü kişilerden de verilerin saklanmasında belirli standartların yerine getirilmesine ilişkin taahhütler talep eder. Bununla birlikte Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır.

 

7.2 Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Alınan İdari Tedbirler

            Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakla birlikte, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

8.1 Kişisel Verilerin İmhasına İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

            Veri işlenmesi ve imhasından sorumlu ünite, silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verileri belirler, her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıları tespit eder. İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemleri kapatılır ve ortadan kaldırılır.

            Bulut sistemler ve merkezi sunucuda yer alan veriler silme komutu verilerek silinir. Veri tabanlarında bulunan verilerin ilgili satırları veri tabanı komutları (Delete) ile silinir. Bütün bu işlemlerde ilgili kullanıcının silinmiş verileri geri getirme yetkisi varsa kaldırılır. Diğer kayıt ortamlarında bulunan veriler için silme (karartma. vs), yok etme (fiziksel yok etme, de-manyetize etme, üzerine yazma) ya da anonimleştirme yöntemlerinden biri tercih edilir. Seçilecek imha yöntemi için ilgili tüm ortamlar tespit edilir ve verinin bulunduğu sistemin türü göz önüne alınır.

 

8.2 Kişisel Verilerin İmhasına İlişkin Alınan İdari Tedbirler

            Kişisel verilerin korunması ve imhası ile ilgili mevzuat dâhilinde çalışanlara bilgi verilir. İş yeri dâhilinde özellikle fiziksel imhaya ilişkin gerekli donanım bulundurulur.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

            Kişisel verilerin imhası aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:

9.1 Silme Komutu

            Bulut sisteminde ve veri tabanlarında bulunan veriler silme komutu verilerek silinir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi veya veri tabanı üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına dikkat edilir. Kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları da imha edilir. Gerekli durumlarda bulut sistemi yöneticisinden imha konusunda yardım alınır.

9.2 Anonimleştirme Yöntemleri

            Anonimleştirme söz konusu olduğunda verinin niteliği, büyüklüğü, çeşitliliği, fiziki ortamlarda bulunma yapısı, işleme sıklığı, aktarılacak tarafın güvenirliği, verinin anonim hale getirilmesi için harcanacak çabanın anlamlı olması vb. özellikler dikkate alınarak uygun yöntem seçilip anonimleştirme uygulanır.

9.3 Üzerine Yazma

            Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerden oluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

9.4 Manyetize Etme

            Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

9.5 Fiziksel Yok Etme

            Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir. Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler de gerekli durumlarda kâğıt imha veya kırpma makineleri ile yok edilir.

            Yazıcı, kapı giriş turnikesi, ağ cihazları, mobil telefonlar vb. ortamlarda bulunan kişisel verilerin imhası için yukarıdaki yöntemlerden uygun olan seçilir. Bu tip imhaların, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.

 

10. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

10.1 Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri

            Yasal saklama sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak mevzuatın öngördüğü aralıklar dâhilinde imha edilir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin bu işlemlerin kayıtları, diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3 yıl süre ile saklanır.

 

10.2 Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci

            Veri sahiplerinin Pima Güvenlik Hizmetleri’ne başvuru yaparak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Pima Güvenlik Hizmetleri, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Pima Güvenlik Hizmetleri bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, Pima Güvenlik Hizmetleri ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

 

11. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE POLİTİKA’DA YAPILACAK GÜNCELLEMELER

1. İlgili mevzuatta yapılacak değişikliğin ardından Politika’da güncelleme yapılabilir.

2. Pima Güvenlik Hizmetleri, Politika üzerinde yaptığı değişiklikleri incelenebilecek şekilde e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal internet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.

PİMA GÜVENLİK HİZMETLERİ ALARM VE BİLİŞİM SAN. TİC. A.Ş
 
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
 

1. GİRİŞ

1.1 Amaç

            Bu politikanın amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (Kanun) dayalı olarak çıkarılmış olan ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de 28.10.2017 tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 5’inci ve 6’ıncı maddeleri gereği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin Yönetmelik’te belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri sorumlusu Pima Güvenlik Hizmetleri Alarm ve Bilişim San. Tic. A.Ş (“Pima Güvenlik Hizmetleri”) tarafından uygulanacak kurallar ile rol ve sorumlulukları belirlemektir.

 

1.2 Kapsam

            İşbu Politika, Kanun’da belirtildiği şekilde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin işlendiği sistemlerde yer alan kişisel verileri kapsamaktadır. Politikada aksi belirtilmedikçe kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler birlikte “Kişisel Veriler” olarak adlandırılacaktır.

 

1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi Elektronik

Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen Pima çalışanlarını, çalışan adaylarını, iş ortaklarını, müşterilerini ve üçüncü kişileri ifade eder.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen: Kişisel verileri işleyen Vizyon Havacılık’ı ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. (Vizyon Havacılık)

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

2. TAAHHÜT VE BEYANLAR

            İstisna ile muaf tutulmadıkça yönetmelik uyarınca Pima Güvenlik Hizmetleri, sicile kayıt yükümlülüğü olan bir veri sorumlusudur. Bünyesinde tutmakta olduğu kişisel verileri, Kanun’a ve Yönetmelik’e uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

a)  Pima Güvenlik Hizmetleri, Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan: “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için kişisel veri işleme, kişisel verileri sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleme ve gerektiği süre kadar muhafaza etme” ilkelere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Pima Güvenlik Hizmetleri, işbu Politika’yı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

c) Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri saklarken, silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, Kanun’un 12’inci maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara ve Politika’ya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Pima Güvenlik Hizmetleri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

 

3. KAYIT ORTAMLARI

            Pima Güvenlik Hizmetleri, işbu Politika ile kişisel veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki kişisel verileri Politika’nın kapsamına dâhil etmeyi kabul eder.

a) Pima Güvenlik Hizmetleri adına kayıtlı bilgisayarlar ve sunucular

b) Ağ cihazları

c) Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri

d) Bulut sistemleri

e) Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları

f) Kâğıt

g) Mikro fiş

h) Yazıcı, parmak izi okuyucu gibi çevre birimler

i) Manyetik bantlar

j) Optik diskler

k) Flash hafızalar

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

            Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri, ilgilinin açık rızası ile veya Kanun’da yazılı durumlarda ilgilinin açık rızası bulunmaksızın, mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca, Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak saklar.

            Özel nitelikli kişisel verilerin ise kural olarak ilgilinin açık rızası bulunmaksızın saklanması veya diğer herhangi bir şekilde işlenmesi mümkün olmamakla beraber Kanun’da sayılan haller ve süreçlerde işlenmesi söz konusudur.

            Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine (mevzuatta bir engel olmaması halinde) veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyulur.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

            Aşağıda belirtilen şekilde bir ihlal olması halinde Pima Güvenlik Hizmetleri gerekli işlemleri başlatacaktır. Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Kişisel verilerin imhasını gerektiren sebepler aşağıda belirtilmiştir:

 

5.1. Kanuna Aykırılık

            Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri Kanun’da belirtildiği şekle aykırı olarak saklamayacağını ve/veya diğer herhangi bir şekilde işlemeyeceğini, değişen mevzuat doğrultusunda saklanması hukuka aykırı hale gelen verileri Kanun, Yönetmelik, KVKK kararları ve işbu Politika hükümlerine uygun şekilde imha edeceğini taahhüt eder.

 

5.2. Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması

            Pima Güvenlik Hizmetleri, veri işleme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu çalışanları ile paylaşır. Çalışanlar, veri işleme şartlarının ortadan kalkması halinde veri işlemeye devam edemez. Pima Güvenlik Hizmetleri, Yönetmelik’te de belirtildiği üzere aşağıda listelenen durumlarda veri işleme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:

a) Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması,

b) Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçersiz olması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

c) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,

d) Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,

e) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

f) İlgili kişinin, veri işleme faaliyetini gerektiren hallerin ortadan kalkmasının akabinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talebiyle veri sorumlusuna yapmış olduğu başvurunun veri sorumlusu tarafından kabulü,

g) Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

h) Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami süre geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

            Kişisel verilerin imhası, üç farklı şekilde sağlanabilir. Bunlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

 

6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

            Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Pima Güvenlik Hizmetleri, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve Yönetmelik’te düzenlenmiş hallerin ortaya çıkması halinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler veya yok eder.

 

6.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

            Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

            Yok etme işlemi, Pima Güvenlik Hizmetleri ‘nin verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır. Yok etme işlemi ile bu veriler, tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirilmektedir. Bu işlemler sırasında Pima Güvenlik Hizmetleri çalışanları ve ilgili departmanlar KVKK Çalışma Grubu’na yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise Pima Güvenlik Hizmetleri gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

 

6.3 Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

            Anonim hale getirme işlemi, Pima Güvenlik Hizmetleri’nin kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA VE İMHASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

7.1 Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

            Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurulur. Kişisel verilere yalnızca yetkili çalışanlar erişebilmektedir. Yetkili çalışanların dahi erişemeyeceği kişisel veriler, anahtar ve şifre yöntemleri ile korunmaktadır. Pima Güvenlik Hizmetleri, çalıştığı üçüncü kişilerden de verilerin saklanmasında belirli standartların yerine getirilmesine ilişkin taahhütler talep eder. Bununla birlikte Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır.

 

7.2 Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Alınan İdari Tedbirler

            Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakla birlikte, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

8.1 Kişisel Verilerin İmhasına İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

            Veri işlenmesi ve imhasından sorumlu ünite, silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verileri belirler, her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıları tespit eder. İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemleri kapatılır ve ortadan kaldırılır.

            Bulut sistemler ve merkezi sunucuda yer alan veriler silme komutu verilerek silinir. Veri tabanlarında bulunan verilerin ilgili satırları veri tabanı komutları (Delete) ile silinir. Bütün bu işlemlerde ilgili kullanıcının silinmiş verileri geri getirme yetkisi varsa kaldırılır. Diğer kayıt ortamlarında bulunan veriler için silme (karartma. vs), yok etme (fiziksel yok etme, de-manyetize etme, üzerine yazma) ya da anonimleştirme yöntemlerinden biri tercih edilir. Seçilecek imha yöntemi için ilgili tüm ortamlar tespit edilir ve verinin bulunduğu sistemin türü göz önüne alınır.

 

8.2 Kişisel Verilerin İmhasına İlişkin Alınan İdari Tedbirler

            Kişisel verilerin korunması ve imhası ile ilgili mevzuat dâhilinde çalışanlara bilgi verilir. İş yeri dâhilinde özellikle fiziksel imhaya ilişkin gerekli donanım bulundurulur.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

            Kişisel verilerin imhası aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:

 

9.1 Silme Komutu

            Bulut sisteminde ve veri tabanlarında bulunan veriler silme komutu verilerek silinir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi veya veri tabanı üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına dikkat edilir. Kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları da imha edilir. Gerekli durumlarda bulut sistemi yöneticisinden imha konusunda yardım alınır.

9.2 Anonimleştirme Yöntemleri

            Anonimleştirme söz konusu olduğunda verinin niteliği, büyüklüğü, çeşitliliği, fiziki ortamlarda bulunma yapısı, işleme sıklığı, aktarılacak tarafın güvenirliği, verinin anonim hale getirilmesi için harcanacak çabanın anlamlı olması vb. özellikler dikkate alınarak uygun yöntem seçilip anonimleştirme uygulanır.

9.3 Üzerine Yazma

            Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerden oluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

9.4 Manyetize Etme

            Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

9.5 Fiziksel Yok Etme

            Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir. Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler de gerekli durumlarda kâğıt imha veya kırpma makineleri ile yok edilir.

            Yazıcı, kapı giriş turnikesi, ağ cihazları, mobil telefonlar vb. ortamlarda bulunan kişisel verilerin imhası için yukarıdaki yöntemlerden uygun olan seçilir. Bu tip imhaların, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.

 

10. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

10.1 Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri

            Yasal saklama sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak mevzuatın öngördüğü aralıklar dâhilinde imha edilir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin bu işlemlerin kayıtları, diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3 yıl süre ile saklanır.

 

10.2 Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci

            Veri sahiplerinin Pima Güvenlik Hizmetleri’ne başvuru yaparak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda Pima Güvenlik Hizmetleri, kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Pima Güvenlik Hizmetleri, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Pima Güvenlik Hizmetleri bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, Pima Güvenlik Hizmetleri ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

 

PİMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ ALARM VE BİLİŞİM A.Ş
KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU METNİ

6698 Sayılı KVK Kanunu’nda veri sahibinin veri sorumlusuna başvuru hakkı düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilgili kişi (“başvuru sahibi”) veri sorumlusu Pima Güvenlik Sistemleri’ne başvurarak Kanun’un 11 inci maddesinde yer verilen:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK kapsamında belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Verilerinin yanlış aktarılması, silinmesi veya yok edilmesi gibi durumlarda bu durumun, verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme,

Haklarının yerine getirilmesini isteyebilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası: İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.” hükmü uyarınca yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılan başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre başvurunun Pima Güvenlik Sistemleri’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.  

 

Bu çerçevede yapılacak olan başvuruda başvuru sahibinin;

 1. Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzasının,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarasının, yabancı ise uyruğunun, pasaport numarasının veya kimlik numarasının (varsa),
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresinin (varsa), telefon / faks numarasının,
 5. Talep konusunun,

Bulunması zorunludur.

            Başvuru sahipleri, “Anıttepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137 Maltepe Çankaya/ANKARA” adresine gelerek kimliklerini tasdik edici bir belge ile bizzat başvuruda bulunabilecekleri gibi, noter vasıtasıyla veya info@pima.com.tr adresine gönderecekleri bir mail ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Pima Güvenlik Sistemleri tarafından duyurulacaktır.

 

11. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE POLİTİKA’DA YAPILACAK GÜNCELLEMELER

1. İlgili mevzuatta yapılacak değişikliğin ardından Politika’da güncelleme yapılabilir.

2. Pima Güvenlik Hizmetleri, Politika üzerinde yaptığı değişiklikleri incelenebilecek şekilde e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal internet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.

Pima Güvenlik Sistemleri

Alarm ve Bilişim A.Ş.

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 13 üncü maddesinde, KVKK’unda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Talep Sahibi” olarak anılacaktır) veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nun 11 inci maddesinde sayılı olan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVKK kapsamındaki bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi işbu formu doldurarak veri sorumlusu olan Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim A.Ş’ye (“Şirket”) iletmeniz gerekmektedir. KVKK’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)   hükümleri kapsamında,   doldurmuş olduğunuz başvuru formunu, formun ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, Anıttepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137 Maltepe Çankaya/ANKARA adresine elden şahsen veya iadeli taahhütlü Posta ile veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak imzalı şekilde Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Başvurunun doğrudan ilgili birime ulaştırılabilmesi için, fiziki başvurularda zarfın üzerine, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılmalıdır.

 

Tebliğ’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir. Başvurunuz Şirketimiz tarafından ivedilikle incelenecek ve KVKK ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

 

Yapılan başvurular kapsamında, Şirketimiz kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilecektir.

(*) işaretli olan alanların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulü başlıklı

5. Maddesi uyarınca doldurulması zorunludur. Başvurunuzda bu alan boş olduğu takdirde, başvurunuz işleme alınamayacaktır.

 

I. Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı Soyadı (*)

 

TC Kimlik Numarası (*)

(Yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

İşyeri veya İkamet Adresi (*)

 

Elektronik Posta Adresi (*)

 

Telefon (*)

 

 

II. Veri Sahibinin Şirketimiz ile Olan İlişkisini belirtiniz.

Mevcut Müşteri

 

Eski Müşteri

Çalışılan Dönem:

Mevcut Çalışan

 

Eski Çalışan

Çalışılan Dönem:

Aday çalışan /iş Başvurusu Yapan/

Özgeçmiş Paylaşan

Başvuru / Özgeçmiş Paylaşım Tarihi

Diğer (Lütfen Şirketimiz İle Bağlantınıza Dair Aldığınız Hizmet, Katıldığınız Etkinlik vb. Açıklamaları ve Tarih Bilgileri ile

Belirtiniz)

 

 

III. KVKK Kapsamındaki Talebiniz

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz ve KVKK

kapsamındaki talebinizi aşağıdaki bölümde detaylı şekilde açıklayınız.)

KVKK m.11/1-a kapsamında Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

KVKK m.11/1-b kapsamında, Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

KVKK m.11/1-c kapsamında, Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

KVKK m.11/1-ç kapsamında Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri

 

 

 

 

bilmek istiyorum.

 

KVKK m.11/1-d kapsamında Kişisel verilerimin eksik veya yanş̧

işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

KVKK m.11/1-e kapsamında Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum

 

KVKK m.11/1-f  kapsamında Eksik ve yanlış̧ işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

KVKK m.11/1-f kapsamında Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

KVKK m.11/1-g kapsamında İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.

 

KVKK m.11/1-ğ kapsamında Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

Talep Açıklaması

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

……………………………………………………………………….........................................…….

 

 

 

 

IV. Başvuru Yanıt Yöntemi

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nun 13 üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek yanıtın tarafıma aşağıdaki şekilde iletilmesini talep ederim.

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yönetimi seçmeniz halinde tarafınıza daha hızlı dönüş sağlayabileceğiz)

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)

 

 

 

        Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese / e-posta gönderilmesi sırasında çıkacak sorunlardan Şirketimiz sorumlu değildir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

   Başvuru Tarihi:

   Başvuran Adı Soyadı :

* İmza

 

 
 

 

 

Başvurunun Alındığı Tarih :

Başvuruyu Alan Adı Soyadı :

İmza